Vilkår og betingelser for salg og levering
Generelle forretnings- og leveringsbetingelser
for sprd.net AG

(oprindeligt fra: http://gryphonheart.spreadshirt.dk/shop/terms-and-conditions)

§ 1 Generelt

Din kontrahent ved alle bestillinger i forbindelse med dette online-tilbud, er sprd.net AG, repræsenteret af direktionen Jana Eggers (formand) og Matthias Spieß, Gießerstraße 27, 04229 Leipzig (Handelsregister AG Leipzig, HRB 22478), efterfølgende "benævnt" Spreadshirt.

Samtlige leveringer af Spreadshirt til kunden, sker på grundlag af nedenstående generelle forretnings- og leveringsbetingelser. Disse betingelser danner grundlag for alle tilbud og aftaler mellem Spreadshirt og kunden og gælder som accepteret for hele forretningsforbindelsens varighed. Købers betingelser, der er i strid med, eller afviger fra disse betingelser, er kun bindende, hvis Spreadshirt har accepteret disse skriftligt.

 

§ 2 Ansvarlighed for online-tilbud

(1) På Spreadshirts platform er to typer butikker til rådighed. For det første, en butik, der udformes og drives af Spreadshirt selv („Spreadshirt-butikker“), for det andet, butikker, der udformes og drives af uafhængige butiksindehavere („partner-butikker“). Du kan få vist oplysninger om den pågældende indehaver af en butik på linket „Impressum“ i den pågældende butik.

(2) Spreadshirt er ansvarlig for de artikler og motiver der tilbydes i en „Spreadshirt-butik“ og for hele butikkens udsmykning.

(3) For de artikler og motiver der tilbydes i en „Partner-butik“ og for butikkens udsmykning samt for reklameringen af de tilbudte artikler, er den pågældende butiksindehaver alene ansvarlig. Spreadshirt overtager udtrykkeligt ikke butiksindehaverens indhold, såfremt det ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i disse generelle forretningsbetingelser og / eller Butiksindehaverens generelle forretningsbetingelser . Dette gælder især med henblik på butiksindehaverens manglende overholdelse af forpligtelsen til, udelukkende at anvende disse generelle forretningsbetingelser fra Spreadshirt over for slutkunden.

 

§ 3 Indgåelse af aftalen

(1) De "tilbud" der findes på webstedet, er en uforbindende opfordring til kunden om at bestille hos Spreadshirt.

(2) Ved at sende den udfyldte bestillingsformular på Internettet, afgiver kunden et bindende tilbud på indgåelse af en købsaftale, hhv. en bearbejdelseskontrakt. Før en endelig afsendelse, har kunden mulighed for at kontrollere sine indtastede data og, i givet fald, korrigere dem på en oversigtsside. Bestillingen kan afgives på følgende sprog: Tysk, engelsk, fransk, spansk, hollandsk, italiensk, norsk, svensk, dansk, polsk, finsk.

Spreadshirt sender derefter kunden en bekræftelse på bestillingen pr. e-mail og kontrollerer, om tilbuddet er juridisk og faktisk gennemførligt, og især om det muligvis krænker tredjemands rettigheder. Bekræftelsen af bestillingen skal ikke betragtes som en accept af tilbuddet, men skal kun informere kunden om, at Spreadshirt har modtaget kundens bestilling.

Aftalen er først kommet i stand, når Spreadshirt sender det bestilte produkt til kunden og bekræfter forsendelsen til kunden med en 2. e-mail (forsendelsesbekræftelse).
De detaljerede oplysninger om bestillingen kan også ses online på www.spreadshirt.net i brugerprofilen under „Bestillinger“.

(3) I sammenhæng med §2 (3) er det ikke muligt for Spreadshirt som platformudbyder, på forhånd at kontrollere trykmotiver, der er designet af kunder eller butiksindehavere, for eventuelle juridiske krænkelser. Spreadshirt forbeholder sig retten til, at afvise modtagne bestillinger inden for den juridiske acceptfrist, hvis det i forbindelse med bestillingsprocessen bliver kendt, eller der opstår mistanke om, at tredjemands rettigheder eller lovmæssige forskrifter krænkes af et trykmotiv.

(4) Aftalens indgåelse sker med forbehold for rettidig og fuldstændig selvlevering. Dette forbehold gælder ikke i tilfælde af leveringsforstyrrelser med kort varsel, eller hvis Spreadshirt skal varetage en manglende levering, især ved at Spreadshirt forsømmer at gennemføre en kongruent dækningsforretning rettidigt. Kunden informeres øjeblikkeligt om denne manglende udførelse af serviceydelsen. Hvis modydelsen er tilvejebragt af kunden, refunderes denne.

 

§ 4 Levering/ forsendelse

(1) Varen leveres principielt inden for tre uger fra kundens modtagelse af ordrebekræftelsen. Leveringstider og leveringsfrister er kun bindende, hvis de udtrykkeligt og skriftligt er bekræftet som sådan af Spreadshirt.

(2) Varerne leveres inden for Tysklands grænser og i enkelte europæiske lande, som kan ses på www.spreadshirt.net .

(3) Leveringen udføres af en forsendelsesudbyder der vælges af Spreadshirt. Kunden skal betale et portogebyr, som kan afhænge af ordreværdien og hvilken by varen skal leveres til. Aktuelle forsendelsespriser kan ses på www.spreadshirt.net .

 

§ 5 Priser

(1) For bestillere fra EU-lande er de angivne priser endelige priser. De inkluderer påløbne, lovpligtige skatter, især moms. Forsendelsesomkostninger beregnes særskilt og vises særskilt på denne faktura. Leveringsadressen er afgørende.

(2) For bestillere uden for EU, skal alle angivne priser forstås som nettopriser. Leveringsadressen er afgørende. Hvis der iht. de lovmæssige bestemmelser i modtagerlandet, tillægges moms, skal dette beløb betales ved modtagelsen af varen. Desuden kan der påløbe importtold, som bestilleren også skal betale ved modtagelsen af varen.

(3) Kunden skal betale forsendelsesomkostninger, som kan afhænge af ordreværdien og den by varen skal leveres til. Aktuelle forsendelsespriser kan ses på www.spreadshirt.net .

(4) Købspris og forsendelsesomkostninger er forfaldne til betaling omgående, uden fradrag.

 

§ 6 Betaling

(1) Betalingen udføres efter kundens valg ved hjælp af betalingsservice, kreditkort, forudbetaling eller andre betalingsmetoder. Spreadshirt forbeholder sig retten til at begrænse valgmulighederne for betalingsmetoder, som en kunde kan vælge mellem, afhængig af ordreværdien, forsendelsesregion eller andre saglige kriterier.

(2) Såfremt den betalingsmetode der er valgt af kunden, på trods af aftalemæssig gennemførelse fra Spreadshirts side, ikke kan gennemføres, især fordi debitering af kundens konto i mangel af dækning af dennes konto, eller på grund af angivelse af forkerte data, ikke er mulig, skal kunden erstatte Spreadshirt eller tredjemand der er pålagt afviklingen af Spreadshirt, de heraf opståede meromkostninger.

(3) Spreadshirt er berettiget til, at benytte tredjemands servicydelser under afvikling af betalingen:
 
a) I tilfælde af kundens manglende betaling, må Spreadshirt overdrage sine fordringer til et inkassobureau og videregive de til betalingsafviklingen nødvendige personlige data til denne tredjemand.
 
b) I tilfælde af, at tredjemand involveres i betalingsafviklingen, anses betalingen fra Spreadshirts side først som udført, når beløbet i henhold til aftalen er stillet til rådighed for tredjemand, så tredjemand har ubegrænset rådighed over dette beløb.

 

§ 7 Ejendomsforbehold

(1) Varen er Spreadshirts ejendom indtil udligning af de fordringer der tilkommer Spreadshirt. Er kunden erhvervsdrivende i henhold til den tyske handelslov, forbeholder Spreadshirt sig ejendomsretten til alle leverede genstande til alle fra forretningsforbindelsens betalinger er modtaget.

(2) Kunden er forpligtet til at behandle varen omhyggeligt, indtil ejendomsretten overdrages til kunden.

 

§ 8 Reklamationsret

(1) Angivelser, tegninger, afbildninger, tekniske data, beskrivelser af vægt, mål og ydelser, der er angivet i brochurer, kataloger, cirkulærer, annoncer eller prislister, er af ren informativ karakter. Spreadshirt hæfter ikke for rigtigheden af disse oplysninger. Med henblik på leveringens art og omfang, er alene oplysningerne i ordrebekræftelsen afgørende.

(2) Såfremt der foreligger en garantipligtig mangel, er kunden inden for rammerne af de lovmæssige bestemmelser, berettiget til at forlange kompensation, at hæve aftalen eller at reducere købsprisen.

(3) I tilfælde af returneringer på grund af mangler, betaler Spreadshirt også portoomkostningerne.

4) Datakommunikationen via Internettet, kan iht. til det aktuelle tekniske niveau, ikke garanteres at være fejlfri og/eller til rådighed til enhver tid. Spreadshirt hæfter derfor ikke for, at online-tilbuddet altid og uafbrudt er til rådighed.

(5) Kundens rettigheder iht. til garantien forudsætter, at han/hun, såfremt kunden er handlende, har opfyldt sin pligt til undersøgelse og reklamation iht. § 377 i den tyske handelslov.

(6) Forældelsesfristen for garantifordringer for den leverede vare, er to år fra modtagelsen af varen. Hvis kunden er erhvervsdrivende, er forældelsesfristen et år.

 

§ 9 Ansvarsbegrænsning

(1) Spreadshirts erstatningsansvar retter sig i øvrigt efter de juridiske forskrifter, såvidt intet andet er bestemt i disse generelle forretnings- og leveringsbetingelser. Spreadshirt hæfter, uanset hvilken retsgrund, kun ubegrænset for erstatning ved forsæt og grov uagtsomhed. Derudover hæfter Spreadshirt ubegrænset ved simpel uagtsomhed for skader der stammer fra skader på liv, krop eller helbred. I tilfælde af simpel uagtsomhed og krænkelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse (kardinalpligt), er Spreadshirts pligt til erstatning af en forudsigelig, typisk opstået skade, begrænset. Erstatningsansvaret iht. til den tyske produktansvarslov, berøres ikke af de ovenstående regler.

(2) Såvidt Spreadshirts erstatningsansvar er udelukket eller begrænset i disse generelle forretnings- og leveringsbetingelser, gælder dette personlige erstatningsansvar også for Spreadshirts ansatte, arbejdstagere, medarbejdere, repræsentanter og medhjælpere.

 

§ 10 Vejledning og information om fortrydelsesretten
for forbrugere i henhold til § 13 i den tyske lov om borgerlige retsforhold

(1) Fortrydelsesret. Du kan skriftligt (f.eks. ved brev, fax eller e-mail) træde tilbage fra kontrakten inden to uger, uden at anføre nogen grund hertil, eller – hvis du har modtaget genstanden før fristens udløb – ved at returnere genstanden. Fristen begynder tidligst at løbe, når denne vejledning kommer til modtagerens kundskab i skriftlig form, dog ikke før modtageren har modtaget varen (ved tilbagevendende levering af samme varer, ikke før modtagelse af første dellevering) og heller ikke før opfyldelse af vores informationspligt iht. 312c stk. 2 i den tyske lov om borgerlige retsforhold i forbindelse med § 1 stk. 1, 2 og 4 i den tyske lov om borgerlige retsforhold (BGB-InfoV) samt vores pligter iht. § 312e stk. 1 nr. 1 i den tyske lov om borgerlige retsforhold i forbindelse med § 3 i den tyske lov om borgerlige retsforhold (BGB-InfoV). For at bibeholde fortrydelsesretten, er en rettidig afsendelse af fortrydelsen eller genstanden tilstrækkelig.
 
Fortrydelseserklæringen, eller den vare der skal returneres, sendes til:
 
sprd.net AG
Gießerstraße 27
04229 Leipzig
Deutschland
 
eller via fax til: 49 – (0)341 / 59400 – 5499
 
eller via e-mail til: service@spreadshirt.net
 
Følger af fortrydelsen. I tilfælde af en effektiv tilbagekaldelse, skal de ydelser der er modtaget af begge parter refunderes og fratrukne beløb (f.eks. renter) skal i givet fald refunderes. Hvis du ikke kan refundere den modtagelse ydelse til os, helt eller delvist, eller kun i forringet tilstand, skal du i givet fald yde os en værdierstatning. Ved overladelse af genstande gælder dette ikke, hvis genstandens forringelse udelukkende skyldes at genstanden er blevet kontrolleret - som du ville have mulighed for i f.eks. en butikshandel. I øvrigt kan du undgå pligten til værdierstatning for en forringelse af genstanden der er opstået ifølge den forskriftsmæssige ibrugtagning ved, at du ikke tager genstanden i brug som din ejendom og undlader alt der kan påvirke dens værdi. Genstande, der kan sendes som pakke returneres på vores risiko. Du skal betale omkostningerne til returnering, hvis den leverede vare svarer til den bestilte vare og hvis prisen for den genstand der skal returneres ikke overstiger et beløb på 40 Euro, eller hvis du endnu ikke har leveret en modydelse eller har betalt en kontraktmæssigt aftalt ratebetaling, hvis genstanden har en højere pris, på tidspunktet for tilbagekaldelsen. Ellers er returneringen uden omkostninger for dig. Genstande der ikke kan sendes som pakke, afhentes hos dig. Forpligtelser til refunderingen af betalinger skal opfyldes inden 30 dage. Fristen begynder for dig ved afsendelsen af din fortrydelseserklæring eller genstanden, og for os ved dens modtagelse.

Slut på vejledningen om fortrydelse.

(2) Der er ingen fortrydelsesret i henhold til § 312d stk. 4 nr. 1 i den tyske lov om borgerlige retsforhold ved aftaler om levering af varer, der fremstilles i henhold til kundens specifikation eller entydigt er tilpasset personlige behov. Spreadshirt handler efter kulanceprincippet. Derfor er der mulighed for undtagelser.

(3) Hvis hele aftalen opsiges, betaler Spreadshirt også varens forsendelsesomkostninger til forbrugeren (omkostninger til fremsendelse).

 

§ 11 Ophavsrettigheder til trykdesign, ansvarsfraskrivelse

(1) Hvis kunden fremsender sit eget motiv eller får anden indflydelse på produktet (tekst efter personligt ønske), forsikrer kunden over for Spreadshirt, at tekst og motiv ikke krænker tredjemands rettigheder. Eventuelle krænkelser af ophavsrettighed, personlighed eller navne, påhviler fuldt ud kunden. Kunden forsikrer desuden, at han/hun ved hjælp af produktets individualisering, ikke krænker andre af tredjemands rettigheder.

(2) Kunden fritager Spreadshirt fra alle fordringer og krav, der gøres gældende på grund af krænkelse af tredjemands rettigheder, for såvidt kunden skal varetage pligtforsømmelsen. Kunden erstatter Spreadshirt alle opståede retsomkostninger og andre skader.

 

§ 12 Tekniske og designmæssige afvigelser

Med udtrykkeligt forbehold for afvigelser i beskrivelser og oplysninger i vores brochurer, kataloger og andre skriftlige og elektroniske dokumenter med hensyn til stoffets beskaffenhed, farve, vægt, mål, form eller lignende kendetegn, såvidt disse er rimelige for ordregiveren, ved opfyldelse af aftalen. Der kan opstå rimelige årsager til ændringer på grund af almindelige svingninger og tekniske produktionsforløb.

 

§ 13 Databeskyttelse

Spreadshirt bearbejder kundens personlige data til et bestemt formål og i henhold til de lovmæssige bestemmelser. De personlige data der angives ved bestilling af varer (som f.eks. navn, e-mail-adresse, adresse, betalingsdata), anvendes af Spreadshirt til opfyldelse og afvikling af aftalen. Spreadshirt behandler disse data fortroligt og videregiver dem ikke til tredjemand, som ikke tager del i bestillings-, udleverings- og betalingsproceduren. Kunden har ret til efter anmodning gratis at få oplysninger om personlige data, som Spreadshirt har gemt om kunden. Derudover har kunden ret til at få korrigeret fejlagtige data, spærring og sletning af sine personligt relaterede data, for såvidt der ikke står nogen juridisk opbevaringspligt i vejen for dette.

 

§ 14 Værneting - opfyldelsessted - lovvalg

(1) Opfyldelsessted for samtlige leveringer, er Spreadshirts hovedkontor i Leipzig.

(2) Såfremt kunden er erhvervsdrivende i henhold til den tyske handelslov, en offentligretlig juridisk person eller handler om offentlig-retlig særformue, er Leipzig værneting. Spreadshirt er i dette tilfælde også berettiget til, efter Spreadshirts valg, at sagsøge kunden ved domstolen på kundens bopæl. Tilsvarende er gældende i tilfælde af, at kunden ikke har et almindeligt værneting til rådighed i Tyskland, flytter sin bopæl eller sit normale opholdssted ud af indlandet, eller hvis kundens bopæl eller sædvanlige opholdssted er ukendt, ved anlæggelse af retssagen, efter indgåelse af aftalen.

(3) Aftalen, i henhold til disse generelle forretnings- og leveringsbetingelser, er udelukkende underlag retten i Forbundsrepublikken Tyskland. UN-købelovens gyldighed er udelukket. Såfremt kunden er forbruger iht. § 13 i den tyske love om borgerlige retsforhold (BGB) og kundens sædvanlige opholdssted er i udlandet, forbliver tvingende bestemmelser i dette land uberørt.

(4) I tilfælde af, at nogle bestemmelser i disse generelle forretnings- og leveringsbetingelser er uvirksomme eller strider imod de lovmæssige regler, berøres aftalen i øvrigt ikke heraf.

 

Version 06/2009